Prisijungimas nariams

LIETUVOS BIODUJŲ ASOCIACIJOS VEIKLOS STRATEGIJA
LIETUVOS BIODUJŲ ASOCIACIJOS VIZIJA, MISIJA, VEIKLOS SRITYS,TIKSLAI IR PRINCIPAI

VIZIJA – švari aplinka, energetinė nepriklausomybė, darnus vystymasis.

MISIJA – siekti darnaus energetikos ūkio vystymosi, aplinkos taršos mažinimo ir energetinės nepriklausomybės didinimo, panaudojant atsinaujinančius energetikos išteklius.

ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS
1. Aplinkosauga;
2. Energetikos sektorius;
3. Socialinių partnerių santykiai.

ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

Asociacijos pagrindiniai tikslai yra vienyti fizinius ir juridinius asmenis, kurie domisi biodujų gamyba. Skatinti ir populiarinti šią veiklą, padėti visiems besidomintiems šioje srityje siekti profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo, formuoti visuomeninę nuomonę apie šią veiklą, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus, sudaryti palankias veiklos sąlygas asociacijos nariams, plečiant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su panašios srities organizacijomis. Asociacijos veiklos tikslai:

1. skatinti biodujų gamybą Lietuvoje;
2. skatinti energijos gamybą iš biodujų, siekiant sumažinti priklausomybę nuo mineralinio importuojamo kuro vartojimo;
3. skatinti ekonominę ir techninę biodujų gamybos pažangą, šios srities naujų technologijų vystymą;
4. prisidėti prie Lietuvos Respublikos tarptautinių ir ES duotų įsipareigojimų, susijusių su Kioto protokolu, energijos gamybos plėtra iš atsinaujinančių energijos išteklių, įgyvendinimo;
5. prisidėti prie techninės, ekonominės, socialinės ir viešosios Lietuvos Respublikos valstybės politikos formavimo, kuri nukreipta į energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, formavimo, koordinavimo bei vystymo;
6. rengti ir diegti kokybės standartus biodujų įrenginių projektavimui, statybai ir gamybos produktų efektyviam naudojimui;
7. remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus, užmegzti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įmonėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis;
8. remti mokslinio tyrimo institucijas, organizacijas, fizinius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos tikslų įgyvendinimui;
9. organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų apginti Asociacijos narių ir socialinių partnerių interesus ir teises;
10. užtikrinti aukštą Asociacijos narių profesinę kvalifikaciją ir organizuoti mokymus biodujų technologijų klausimais;
11. organizuoti konferencijas ir diskusijas, susijusias su Asociacijos interesų sfera bei šviesti visuomenę apie itin efektyvų ir ekologiškai švarų kurą – biodujas.

ASOCIACIJOS VEIKLOS PRINCIPAI

Lygiateisiškumo: kiekviena įmonė, įstaiga, organizacija ar asociacija bei fiziniai asmenys turi vienodas teises įstoti į Asociacija ir dalyvauti jos veikloje; narystė Asociacijoje gali būti ribojama tik Asociacijos įstatų nustatyta tvarka;

Savanoriškumo: Asociacijos nariai dalyvauja Asociacijos veikloje savanoriškai ir aktyviai prisideda asmeniniu indėliu;

Interesų derinimo: Asociacijos priimami sprendimai orientuoti į maksimalią naudą daugumos Asociacijos narių, tačiau Asociacija atstovauja ir individualius Asociacijos narių interesus, neprieštaraujančius bendriems Asociacijos veiklos tikslams ir narių interesams;

Etikos ir garbės: Asociacijos nariai vykdydami savo veiklą ir dalyvaudami Asociacijos veikloje vadovaujasi Asociacijos Valdybos patvirtintu Etikos ir garbės kodeksu;

Bendradarbiavimo: Asociacijos nariai puoselėja socialinių partnerių bendradarbiavimą, siekiant Asociacijos tikslų įgyvendinimo;

Efektyvumo ir veiksmingumo: įmanomais ištekliais pasiekti maksimalius/optimalius užsibrėžtus rezultatus;

Politinio neutralumo: Asociacija yra nepolitinė organizacija;

Atsiskaitomybės ir atskaitomybės: Asociacijos organai atsiskaito už veiklą Asociacijos nariams, Asociacijos nariai teikia Asociacijos organams informaciją, reikalingą Asociacijos veiklai vykdyti.